Gümnaasiumi lõpueksamid

 

 Riigieksamite vormid ja ajad 2016/2017

 

Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
1) Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 13. detsember 2016. a;
2) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 14. detsember 2016. a – 20. jaanuar 2017. a;
3) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. aprill 2017. a;
4) eesti keel teise keelena (suuline) – 26.–28. aprill 2017. a;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2017. a;
6) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 3.–5. mai, 8.–9. mai 2017. a;
7) matemaatika (kirjalik) – 12. mai 2017. a;
Prantsuse, saksa ja vene keele kui võõrkeele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad teatatakse hiljemalt 25. maiks 2016. a Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

https://www.riigiteataja.ee/akt/127052016015