10. Klass

10. Klass 2019-06-27T08:45:42+00:00

2018/2019 õppeaastal avatakse 10.klassid

  • võimalus õppida keemia süvaõpet

Vastuvõtt 10. klassi

  1. Kirjaliku taotluse X klassi astumiseks võetakse vastu üldjuhul 22.06-03.07.
  2. Kui kirjalikke taotlusi on laekunud enam, kui on X klassis õppekohti, on koolil õigus koostada hiljemalt 04. juuliks kirjaliku taotluse esitanud õpilaste pingerida. Vastuvõtu otsuse aluseks oleva lõpliku pingerea koostamisel võetakse arvesse põhikooli lõpetamise tulemused.

2013/2014 õppeaastast  on seatud järgmised tingimused: tunnistuse keskmine peab olema 3,8 punkti(kaasaarvatud eksamid ja eesti keele eksami tulemus peab olema B-1(vähemalt 70punkti), vestlus õppealajuhatajaga(aeg lepitakse kokku)

  1. Otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks hiljemalt  juuliks.
  2. Kirjaliku taotluse ja nõutavate dokumentide alusel registreerib kool õpilase Tallinna X. klasside õpilaskandidaatide nimekirja .
  3. Õpilane saab olla ainult ühe kooli õpilaskandidaat. Juhul kui õpilane soovib kooli vahetada, teatatakse soovist koolile kirjalikult. Kool saades taotluse, vabastab õpilaskandidaadi nimekirjast ning seejärel saab järgmine kool võtta õpilase õpilaskandidaatide nimekirja.

10 klassi sisseastuja esitab:

  • Sisseastuja isikut tõendava dokument (selle puudumisel sümmitunnistuse või –tõendi) ametliku kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  • Sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi original või ametlikult kinnitatud ärakiri või välisriigi omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakiri;
  • Eesti keele kui teise keele tunnistuse koopia;
  • Väljavõte õpilase tervisekaardis

Taotlus 10. Klassi vastuvõtmiseks