2.-9. klassid ja gümnaasium

2.-9. klassid ja gümnaasium 2017-02-14T13:56:13+00:00

Teisest koolist tulnud õpilane esitab järgmised dokumendid:
• ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust
• direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
• kooli direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.