Karjääriõpe

Karjääriõpe 2015-01-05T12:41:08+00:00

Karjääriteenuste korraldus

9. klassis on tunniplaanis kehtestatud aine karjääriõpe, mis toimub 1 kord nädalas terve õppeaasta jooksul.  9. klassis korraldab klassijuhataja koostöös huvijuhi ja aine õpetajaga  erinevaid õppeasutuste infotunde ning õppekäike õppeasutustesse ja ettevõtetesse.  Karjäärinõustamist toetavad SA Innove õppematerjalid, õppekäigud, ekskursioonid.

Gümnaasium korraldab õpilaste edaspidise õppimise informeerimist ja tööturul  üldtendentsustest, võimaldab juurdepääsu karjääri planeerimise teenustele (erinevate elukutsete esindajatega kohtumised projekti «Tagasi kooli» raames, vilistlastega kohtumised, karjääri planeerimise konsultatsioonid ja informeerimine).

Õppekasvatuslikus protsessis õpitakse 12. klassis ainet karjääriõpe.  Eesmärgiks on õpilase kujunemine isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke kutsevalikuid;

Gümnaasiumis õpilased tutvuvad elukutsetega õppeekskusioonide  kaudu erinevatel ettevõttetel ning linna ja vabariigi asutustel. Ekskursioonide korralduse abi võivad osutada õpilaste vanemad. On võimalik projektide kirjutamine, mis on suunatud õpilaste tutvumisele elukutsetega.

Gümnaasiumi õpilased tuvuvad vabariigi õppeasutustega, külastades infomessi ja osaledes avatud uste päeval.

Psühholoogiline testimine, organiseeritud koolipsühholoogiga, aitab õpilastel kutsevaliku probleemi lahendada.

On võimalik kutsuda karjäärikonsultante loengute ja praktikumite gümnaasiumi õpilastega läbiviimiseks.

Gümnaasiumiõpilased võivad kirjutada uurimustööd tööturu uuringul ja nõutud elukutsete prognoseerimisel ja esineda ettekandega koolikonverentsil.

Õpilaste ja vanemate informeerimine õpingute jätkamise võimalustest ja üritustest karjääri õppimise raames koolisaidi spetsiaalse osa ning uudiste lehekülje kaudu.

Õpetaja: Svetlana Gorbatšova