Avalikteave

Avalikteave 2018-11-23T19:05:35+00:00

Täitmata ametikohad

  1. Vajame kooli huvijuhti osalise koormusega. Palume saata motivatsioonikirja ja CV. Tähtaeg 23.12.2018.

Eelarve

Eelarvega seotud teave on Tallinna linna koduleheküljel

Riiklik järelevalve 

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe-ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

Temaatiline riiklik järelvalve

Järelvalve läbiviimise teema:
Õpilaste õpijõudluse toetamiseks ja väljalangevuse ennetamiseks rakendatavate meetmete mõjusus.

Järelevalve viidi läbi: 24.03 – 28.03.2014

 

Ettekirjutused

Kooli direktorile

Ühele õpilasele keskendatud õppe rakendamisel lähtuda haridus- ja teadusministri 23.12.2010 määruse nr 76 „Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord“  § 19 lõikest 3.

Täitmise tähtaeg: 01.09.2014       Täidetud 01.09.2014

Päästeameti rescue@rescue.ee ettekirjutusi pole

Tööinspektsiooni pohja@ti.ee ettekirjutusi ei ole

Jõustunud kohtulahendid

Jõustunud kohtulahendid puuduvad

Riigihanked
Riigihangetega seonduv teave on leitav riigihangete registrist.

Tööinspektsiooni pohja@ti.ee ettekirjutusi ei ole